جزوه درس اندیشه اسلامی 1

دانلود جزوه درس اندیشه اسلامی 1

دانلود جزوه درس اندیشه اسلامی 1

هدف ارایه درس : بيان نيازمندی دانشجویان مسلمان به باورهای دینی و ارایه آن ضرورت شناخت دین و مقولات دینی و تعميق و گسترش اطلاعات و تقویت خدا باوری و خدا محوری در زندگی و افزایش ایمان دانشجویان در مباحث خداشناسی و اعتقاد به دستاخيز الهی.

منبع اصلی

١- معارف اسلامی ١، محمد سعيدی مهر – محسن جوادی، دفتر نشر معارف.

٢- معارف اسلامی ١و ٢، جمعی از نویسندگان، انتشارات سمت.

٣- معارف در آثار شهيد مطهری، دفتر نشر معارف

• کاربری هرکدام از ٣ کتاب فوق در مباحث دوره و م يزان اهميت آنان از نظر کيفی
به صورت ترکيبی است اما ميزان کاربرد کمی به ترتيب اولویت فوق می باشد.

منابع تکميلی:

١- معارف اسلامی ١، علی موسایی، انتشارات دانشگاه پيام نور

٢- درآمدی برخداشناسی فلسفی، دکتر محسن جوادی، انتشارات معارف قم.

٣- تبين براهين اثبات خدا، آیةاله جوادی آملی، قم مرکز نشر اسدی.

٤- معارف اسلامی ١، منصور شمس، انجمن معارف اسلامی.

٥- جستارهایی در کلام جدید، مولفان، سمت – انتشارات اشراق.

موضوع: جزوه درس اندیشه اسلامی 1
تعداد صفحات: 64 صفحه
فرمت فایل: تایپی
حجم 2.10 MB
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone

دلیل بازگشت وجه