جزوه کاربرد تئوری تصمیم گیری

جزوه تصمیم گیری کمی برای مدیران (رشته مديريت)

جزوه تصمیم گیری کمی برای مدیران (رشته مديريت)

تاریخچه تصمیم گیری در هزاران سال گذشته، سرشار از فالگیرهایی است که به جای دیگران و برای دیگران تصمیم می‌گرفتند و هیچکس از آنها، علت تصمیم گیری و فرایند پیشگویی‌شان را نمی‌پرسید.

اگر چه در تاریخ بدنامی این نوع فال‌گیرها بیشتر برای اوراکل‌های معبد دلفی باقی مانده است، اما این سبک تصمیم گیری بر اساس پیش گویی، هزاران سال در سراسر نقاط کره زمین به شکل فراگیر رایج بوده است.

تصمیم گیری

تصمیم گیری يک بخش اساسی از برنامه ريزی است . تصمیم گیری و حل مساله در همه توابع مديريت مورد استفاده قرار می گیرند، هر چند که آنها به طور معمول بخشی از مرحله ی برنامه ريزی به حساب می آيند . اين فصل به ارائه ی اطلاعات در تصمیم گیری و چگونگی ارتباط آن با نخستین عملکرد مديريت در برنامه ريزی، می پردازد. بحث در مورد ريشه های علمد مديريت منجر به يک مدل سازی، فرآيند پنج مرحله ای از علم مديريت، و فرآيند حل مشکل مهندسی می شود.

جزوه کاربرد تئوری تصمیم گیری

2 1 ماهیت تصمیم گیری

1-2 ارتباط با برنامه ریزی

تصمیم گیری مديريتی، روندی از شکل گیری يک انتخاب آگاهانه بین دو يا چند جايگزين منطقی، به منظور انتخاب يک گزينه که به مطلوب ترين نتیجه)منافع( نسبت به عواقب ناخواسته )هزينه ها( می انجامد، می باشد. اگر تنها يک جايگزين وجود داشته باشد، هیچ چیزی برای تصمیم گیری وجود ندارد . اگر برنامه ريزی به واقع “تصمیم گیری در پیشبرد اينکه؛ چه کاری انجام دهیم، چگونه آن را انجام دهیم، چه زمانی انجام دهیم، و چه کسی آن را انجام دهد” )که توسط آموس و سارچت پیشنهاد شد( باشد، آن وقت تصمیم گیری يک بخش اساسی از برنامه ريزی است. تصمیم گیری همچنین در طراحی و بکارگیری نیروی انسانی يک سازمان، توسعه ی روش های ايجاد انگیزه در زيردستان، و شناسايی اقدامات اصلاحی در روند کنترل مورد نیاز است . با اين وجود، به عنوان بخشی از وظايف برنامه ريزی، طبق قاعده ای مشخص مورد مطالعه قرار گرفته و در اينجا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

2-2 تصمیم مناسب

چستر بارنارد در کتاب کلاسیک خود، از تجربه عملکرد اجرايی خود به عنوان رهبرشرکت تلفنی بل در نیوجرسی و بنیاد راکفلر نوشت، و درآنجا او به پیگیری و دنبال کردن ماهیت تصمیم گیری مديريتی در برخی بخش ها پرداخت. او نتیجه گرفت که شرايط برای تصمیم گیری از سه زمینه متمايز نشات می گیرد :

  • از ارتباطات استبدادی افراد مافوق.
  • از مواردی که مربوط به تصمیم گیری بوسیله ی زير دستان است .
  • از موارد نشات گرفته از ابتکار اجرايی مربوطه
درس: جزوه کاربرد تئوری تصمیم گیری
نویسندگان: میرزاحسن حسینی
امیرحسین آزادنیا
علی اکبر آقاجانی افروزی
سبک نوشتار: تایپی
تعداد صفحات: 232 صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم  4.28  MB
لینک دانلود مهندسی صنایع sanayeone

دلیل بازگشت وجه