جزوات درسی مهندسی صنایع,کارشناسی مهندسی صنایع

جزوه کاربرد تئوری تصمیم گیری

جزوه تصمیم گیری کمی برای مدیران (رشته مديريت) تاریخچه تصمیم گیری در هزاران سال گذشته، سرشار از فالگیرهایی است که به جای دیگران و برای دیگران تصمیم می‌گرفتند و هیچکس از آنها، علت تصمیم گیری و فرایند پیشگویی‌شان را نمی‌پرسید. اگر چه در تاریخ بدنامی این نوع فال‌گیرها بیشتر برای اوراکل‌های معبد دلفی باقی مانده است، اما این سبک تصمیم گیری بر اساس پیش گویی، هزاران سال در سراسر نقاط کره زمین به شکل فراگیر رایج بوده است. تصمیم گیری تصمیم گیری يک بخش اساسی از برنامه ريزی است . تصمیم گیری و حل مساله در همه توابع مديريت مورد...

دلیل بازگشت وجه