جزوات درسی مهندسی صنایع,کارشناسی مهندسی صنایع

جزوه درس اندیشه اسلامی 1

دانلود جزوه درس اندیشه اسلامی 1 هدف ارایه درس : بيان نيازمندی دانشجویان مسلمان به باورهای دینی و ارایه آن ضرورت شناخت دین و مقولات دینی و تعميق و گسترش اطلاعات و تقویت خدا باوری و خدا محوری در زندگی و افزایش ایمان دانشجویان در مباحث خداشناسی و اعتقاد به دستاخيز الهی. منبع اصلی ١- معارف اسلامی ١، محمد سعيدی مهر – محسن جوادی، دفتر نشر معارف. ٢- معارف اسلامی ١و ٢، جمعی از نویسندگان، انتشارات سمت. ٣- معارف در آثار شهيد مطهری، دفتر نشر معارف • کاربری هرکدام از ٣ کتاب فوق در مباحث دوره و م يزان اهميت...

دلیل بازگشت وجه