ارشد مهندسی صنایع,جزوات درسی مهندسی صنایع,کارشناسی مهندسی صنایع

خالصه کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوری

خالصه کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوری موفقیت یا ناکامی سازمان ها به توانایی آنها در سوار شدن بر امواج تغییرات بر می گردد. فردا به معنای تغییر در شرایط امروزی است. تکنولوژی و جامعه در سراسر تاریخ انسان ، تکنولوژی تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است.فعالیت دولتها، شرکتهای جهانی، شرکت های خصوصی و تک تک افراد به شدت به تکنولوژی وابسته اند. علی رغم این حقیقت که تکنولوژی بزرگ ترین و فراگیرترین عامل موثر بر زندگی انسان امروزی است ، اما هنوز هم برای بسیاری از مردم یک معماست و هنوز هم بسیاری از عوام...

دلیل بازگشت وجه