دروس مصوب كارشناسي صنايع ورودي 89 به بعد

دروس مصوب كارشناسي صنايع ورودي 89 به بعد

دروس مصوب كارشناسي صنايع ورودي 89 به بعد

ردیف نام درس واحد نوع درس دروس پیشنیاز
1 ریاضی 1 3 پایه
2 ریاضی 2 3 پایه ریاضی 1
3 معادلات دیفرانسیل 3 پایه ریاضی 2 یا همزمان
4 فیزیک 1 3 پایه ریاضی 1 یا همزمان
5 فیزیک 2 3 پایه فیزیک 1
6 آز فیزیک 1 1 پایه فیزیک 1 یا همزمان
7 آز فیزیک 2 1 پایه ریاضی 1
8 برنامه نویسی کامپیوتر 3 پایه اقتصاد عمومی 1
9 محاسبات عددی 2 پایه برنامه نويسي كامپيوتر
10 اقتصاد عمومی 1 2 اصلی / تخصصی رياضي 1
11 اقتصاد عمومی 2 2 اصلی / تخصصی اقتصاد عمومي 1
12 اصول حسابداری و هزینه یابی 3 اصلی / تخصصی گذراندن حداقل 30 واحد
13 مدیریت و کنترل پروژه 3 اصلی / تخصصی تحقيق در عمليات 1/ تئوري احتمالات و كاربرد آن
14 ارزیابی کار و زمان 3 اصلی / تخصصی روشهاي توليد
15 طرح ریزی واحدهای صنعتی 3 اصلی / تخصصی ارزيابي كار و زمان/ نقشه كشي صنعتي
16 کنترل کیفیت آماری 3 اصلی / تخصصی آمار مهندسي
17 تئوری احتمالات و کاربرد آن 3 اصلی / تخصصی رياضي 2
18 جبر خطی 3 اصلی / تخصصی رياضي 1
19 آمار مهندسی 3 اصلی / تخصصی تئوري احتمال و كاربرد آن
20 تحقیق در عملیات 1 3 اصلی / تخصصی جبر خطي
21 تحقیق در عملیات 2 3 اصلی / تخصصی تحقيق در عمليات 1
22 اصول مدیریت و تئوری سازمان 2 اصلی / تخصصی گذراندن حداقل 45 واحد
23 نقشه کشی صنعتی 2 اصلی / تخصصی
24 مبانی مهندسی برق 3 اصلی / تخصصی فيزيك 2/ معادلات ديفرانسيل
25 آزمایشگاه مبانی برق 1 اصلی / تخصصی مباني مهندسي برق يا همزمان
26 اقتصاد مهندسی 3 اصلی / تخصصی اقتصاد عمومي 2
27 استاتیک و مقاومت مصالح 3 اصلی / تخصصی رياضي 1
28 علم مواد 3 اصلی / تخصصی
29 روش های تولید 3 اصلی / تخصصی كارگاه ماشين افزار 1يا همزمان
30 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیتها 1 3 اصلی / تخصصی تحقيق در عمليات 1 / تئوري احتمالات و كاربرد آن
31 برنامه ریزی تولید 3 اصلی / تخصصی برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها 1
32 اصول شبیه سازی 3 اصلی / تخصصی برنامه نويسي كامپيوتر / آمار مهندسي
33 پروژه پایانی 3 اصلی / تخصصی گذراندن حداقل 107 واحد
34 کارگاه ماشین افزار 1 1 کارگاهی
35 کارگاه عمومی جوش 1 کارگاهی
36 کارگاه ریخته گری و مدلسازی 1 کارگاهی
37 كارآموزي 3 کارآموزی گذراندن حداقل 100 واحد
38 برنامه ريزي حمل و نقل 3 اختیاری 1 * تحقيق در عمليات 1
39 تحليل سيستمها 3 اختیاری 1 معادلات ديفرانسيل / سيستمهاي اطلاعات مديريت
40 سيستمهاي اطلاعات مديريت 3 اختیاری 1 برنامه نويسي كامپيوتر/ اصول مديريت و تئوري سازمان
41 مدلهاي احتمالي و تئوري صف 3 اختیاری 1 تئوري احتمالات و كاربرد آن/ تحقيق در عمليات 1
42 زبان تخصصي 2 اختیاری 1 زبان خارجي- گذراندن حداقل 80 واحد
43 برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 3 اختیاری 1 تئوري احتمالات و كاربرد آن / اقتصاد مهندسي
44 مديريت كيفيت و بهره وري 3 اختیاری 1 كنترل كيفيت آماري
45 طراحي ايجاد صنايع 3 اختیاری 1 اصول حسابداري و هزينه يابي/ طرحريزي واحدهاي صنعتي/ اقتصاد مهندسي
46 اصول بازاريابي 2 اختياري گذراندن حداقل 80 واحد
47 مديريت مالي 2 اختياري اصول حسابداري و هزينهيابي
48 مهندسي فاكتورهاي انساني 3 اختياري ارزيابي كار و زمان
49 ايمني و بهداشت صنعتي 2 اختياري ارزيابي كار و زمان
50 برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها 2 3 اختياري برنامهريزي و كنترل توليد و موجوديها 1
51 انديشه اسلامي 1 2
52 انديشه اسلامي 2 2
53 اخلاق اسلامي 2
54 انقلاب اسلامي ايران 2
55 تاريخ تحليلي اسلام 2
56 تفسير موضوعي قرآن 2
57 فارسي 3
58 زبان انگليسي 3
59 تربيت بدني 1 1
60 تربيت بدني 2 1
61 دانش خانواده و جمعيت 2

تعداد واحدهای درسی

دروس عمومی دروس پایه دروس اصلی/ تخصصی دروس اختیاری کارآموزی کارگاهی جمع واحدها
22 واحد 22 واحد 66 واحد 26 واحد 1 واحد ( 240 ساعت) 3 واحد 140 واحد

دلیل بازگشت وجه