جزوه اقتصاد خرد و کلان دانشگاه صنعتی شریف

تومان 0

لینک خرید محصول تا یک هفته معتبر می باشد.

توضیحات

اقتصاد خرد و کلان دانشگاه صنعتی شریف

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﺧﺮد و ﮐﻼن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد:

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮏ ﻓﺮد، ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه (ﯾﮏ ﻓﺮد، ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه، ﯾﮏ ﺑﺎزار). اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﺗﺌﻮري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.

اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن:

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد در ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﻣﯽ ﭘﺮدازد. (ﻣﺼﺮف اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﻮرم، ﺑﯿﮑﺎري)

جزوه اقتصاد خرد و کلان دانشگاه صنعتی شریف

توضیحات تکمیلی

استاد :

 ﺳﯿﺪ روح اﷲ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻘﺪم

تعداد صفحات:

75 صفحه

فرمت فایل: 

PDF

نوع جزوه:

تایپی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه اقتصاد خرد و کلان دانشگاه صنعتی شریف”